גיבוש תוכנית ציות ואכיפה

גופים ומוסדות פיננסיים בישראל כפופים לאוסף של חוקים ותקנות המהווים כללי התנהגות מחייבים במסגרת פעילותם העסקית.

המגבלות והחובות הרגולטוריות קובעות את גבולות הגזרה בשדה העסקי במטרה להגן על האינטרסים הכלכליים והחברתיים במשק.

הדין הישראלי בתחום הרגולציה הפיננסית עומד בקנה אחד עם הסטנדרט העולמי בתחום, אותם מובילים ארגון ה-OECD וארגון ה- FATF בענייני איסור הלבנת הון ומימון טרור, ומטיל על גופים ומוסדות פיננסיים חובות נרחבות אשר משתנות בהתאם לאופי השירות הפיננסי הניתן על ידם.

חובות אילו ברות אכיפה על ידי הרשויות המנהליות המוסמכות, ביניהן: בנק ישראל, המפקח על הבנקים, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, רשות ניירות ערך, הממונה על נותני שירות עסקי ועוד.

לרשויות אילו ישנם מנגנוני פיקוח ואכיפה למעקב שוטף אחר הציות לרגולציות השונות.

אי עמידה בחובות הרגולטוריות השונות עלול לחשוף את הגופים והמוסדות הפיננסיים לסנקציות כלכליות ופליליות משמעותיות.

ניהול מושכל של הדרישות הרגולטוריות והנחלת תרבות ציות הולמת בארגון הינם מן האתגרים הבולטים עימם מתמודדים גופים ומוסדות פיננסיים מפוקחים.

סיכון ציות מוגדר כסיכון לסנקציות משפטיות או רגולטוריות, הפסד פיננסי או פגיעה במוניטין אשר חברה עלולה לספוג כתוצאה מאי ציות להוראות הדין.

האתגר בניהול סיכון ציות באופן מבוסס סיכון, מחייב גיבוש תוכנית ציות שמחד ממלאת אחר הוראות הדין ומשקללת את פוטנציאל החשיפה מול הלקוח ומאידך מאפשרת ניהול עסקים שוטף וריווחי.

גיבוש ויצירה של תוכנית ציות ואכיפה יסייעו לגופים פיננסיים ולנושאי המשרה בהם לעמוד באחריותם לקיים את דרישות הרגולציה השונות, לצמצם את החשיפה לסיכוני ציות ולשפר את המודעות והמעורבות של יתר בעלי התפקידים בגוף הפיננסי לחובות הרגולטוריות.

אימוץ ויישום תוכנית ציות ואכיפה אפקטיבית תוביל את הארגון להשגת יעדיו, לצמיחה כלכלית והגברת המוניטין, תוך שמירה על האינטרסים של כלל בעלי העניין, ומזעור החשיפה להליכים משפטיים מנהליים ופליליים והפסדים פיננסיים.

אודות תוכנית ציות ואכיפה

משרדנו מספק ייעוץ וליווי משפטי לשורה ארוכה של גופים וחברות, הכולל גיבוש והטמעה של תוכניות ציות ואכיפה מבוססות סיכון רגולטורי.

לאורך השנים צברנו ניסיון וידע ייחודי בליווי גופים פיננסיים, נותני שירותים וחברות מסחריות ביישום והטמעה של חובות רגולטוריות, בדגש על חשיפות מנהליות ופליליות הכרוכות באי עמידה בחובות.

בין היתר, משרדנו מבצע מיפוי של דרישות הרגולציה לצורך הטמעה בתהליכי עבודה שוטפים, גיבוש של מדיניות ציות בהתאם להוראות הרגולציה והדין, ויצירת והטמעת מערך נהלים תומכים ביישום מדיניות הציות.

זאת בנוסף, לבחינת סיכוני ציות וגיבוש מתודולוגיות הערכה, גיבוש תוכניות הדרכה להטמעת ידע וחיזוק תרבות הציות בארגון, וכן ביצוע סקרי ציות לזיהוי פערים וגיבוש תוכנית לסגירתם.

מהי תוכנית ציות ואכיפה

כידוע, מוסדות וגופים פיננסיים בארץ פועלים תחת תקנות וחוקים בהתאם למסגרת פעילותם העסקית, אשר תפקידם להגן על אינטרסים חברתיים וכלכליים במשק.

מדובר בחובות נרחבות המשתנות על פי השירות הפיננסי שמספק הארגון, ואשר נאכפות על ידי הרשויות המנהליות המוסמכות באמצעות מנגנוני פיקוח ואכיפה שונים.

אי עמידה בחובות הרגולטוריות הללו עלול להוביל לסנקציות כלכליות ופליליות משמעותיות. לפיכך יש חשיבות רבה לגיבוש תוכנית ציות ואכיפה, הממלאת מחד אחר הודאות הדין תוך שקלול פוטנציאל הסיכון והחשיפה, ומאידך  מאפשרת התנהלות עסקית שוטפת ורווחית. תוכנית כאמור תצמצם את החשיפה להפרות ולביצוע עבירות, הכרוכות כאמור באחריות פלילית. כל תוכניות נבנית בהתאמה לסקטורי וסוגי הפעילות, של התאגידים/גופים מאפייניהם, נקודות התורפה וגורמי הסיכון שלהם.

למה מומלץ להיעזר בעו"ד לבניית תוכנית ציות ואכיפה

בשנים האחרונות מושם ביתר שאת הדגש על תחומי האחריות של התאגיד ונושאי המשרות שבו, דבר המתבטא גם בהחמרת הרגולציה והחשיפה לסנקציות מנהליות ופליליות.

חשיפה זו עלולה לגרור הליכים משפטיים אשר יתבטאו בסנקציות כספיות, פגיעה במוניטין, אישום פליליים, קנסות ומאסרים.

יש לציין כי מבחינת רשויות החוק והאכיפה קיומה של תוכנית ציות ואכיפה המיושמת באופן אפקטיבי בארגון מהווה ביטוי משמעותי לתרבות ארגונית של ציות להוראות הדין ושיקול מקל בעת הצורך.

לפיכך, ישנה חשיבות רבה לבניית התוכנית בליווי של עורך דין הבקיא בחוקים, בתקנות, ובחשיפות הנילוות בהתאם לתחומי הפעילות העיסקיים הרלוונטיים, בין אם הרגולטור הוא בנק ישראל, המפקח על הבנקים, רשות ניירות ערך, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, ועוד..

מדוע כדאי לבחור בעו"ד מנוסה לבניית תוכנית ציות ואכיפה

גיבוש תוכנית ציות ואכיפה הינו מהלך רב שלבי, אשר הבנייתו תכנונו ויישומו הנכון והאפקטיבי יביאו תרומה משמעותית לארגון. מהלך כזה יוביל את הארגון לצמיחה כלכלית, להגברת המוניטין ולהשגת היעדים, תוך מזעור החשיפה להליכים משפטיים ולהפסדים כלכליים, ושמירה על האינטרסים של בעלי העניין.

מינוי קצין ציות

חשוב להבין כי תוכנית ציות ואכיפה אינה מיועדת ומשרתת רק את נושאי המשרות הבכירים, אלא צריכה להיות מיושמת בקרב כלל עובדי הארגון לרוב באמצעות קצין ציות.

קצין הציות הוא הגורם האחראי ליישום התוכנית והטמעתה בקרב כלל עובדי הארגון ומהווה מקור ידע לעניין אופן יישום החובות והדרישות.

קצין הציות מלווה את הפעילות העיסקית על כל היבטיה הרגולטוריים, ואחראי לכל הליכי הניטור, הבקרה והדיווח לורמים הרלוונטיים בתוך הארגון ומחוצה לו.

ישנה חשיבות רבה לכך שקצין הציות יהיה גורם בעל ידע וניסיון רב בכל היבטי הרגולציה הרלוונטיים לפעילות הארגון, וכן שמעמדו בארגון יהיה עצמאי ועד כמה שניתן בלתי תלוי.