ליווי נותני שירותים פיננסים מבוססי טכנולוגיה - FINTECH

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016 והדינים הנגזרים ממנו מטילים חובות רגולטוריות נרחבות על העוסקים במתן שירותים פיננסיים חוץ בנקאיים, בין אם מתן השירותים נעשה באמצעות טכנולוגיות חדשניות ובין אם לאו.

חובת הרישוי הינה החובה הבסיסית לעיסוק בתחום.

סוגי השירותים המחויבים ברישוי הינם:

  • מתן שירותי אשראי
  • מתן שירותים בנכס פיננסי
  • מתן שירותי פיקדון ואשראי
  • מתן שירותי הנפקה של כרטיסי אשראי
  • מתן שירותי הפעלת מערכת לתיווך באשראי

חובת הרישוי, המעוגנת בנוסף בנוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים, שפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מהווה משוכה ראשונית משמעותית עבור חברות וגופים המעוניינים לפעול בתחומים אילו.

נוהל הרישוי מסדיר את אופן הגשת הבקשה לרישוי מהמפקח על נותני שירותים פיננסיים ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ומאגד בתוכו סט דרישות נרחב הכולל בין היתר, דרישה למסמכי מדיניות בנושאים רגולטורים שונים כגון: ניהול סיכוני סייבר, התמודדות עם מעילות והונאות, שמירה על פרטיות, המשכיות עסקית, איסור הלבנת הון ומימון טרור ועוד.

מלבד חובת הרישוי מחייב חוק הפיקוח את נותני השירותים הפיננסיים השונים בשמירה על ענייני לקוחותיהם בהיבטים צרכניים כגון: איסור הטעיה, גילוי נאות, איסור הפעלת השפעה בלתי הוגנת, איסור התניית שירות בשירות ועוד.

אי עמידה בחובת הרישוי ובחובות השמירה על ענייני לקוחות עלול לחשוף את נותני השירותים הפיננסיים להליכים פליליים, עיצומים כספיים ופגיעה במוניטין.

לצד חובת הרישוי והשמירה על ענייני לקוחות כפופים נותני השירותים הפיננסיים השונים לצווי איסור הלבנת הון ספציפיים, המטילים עליהם רגולציה קפדנית ומקיפה בניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור.

האסדרה הפיננסית שחלה על נותני שירותים פיננסיים שונים, טומנת בחובה אתגרים מורכבים ומגוונים בעיקר בקרב חברות וגופים, המציעים שירותים פיננסיים באמצעות טכנולוגיות חדישות ומתקדמות (חברות פינטק), שכן לעיתים קרובות הרגולציה האמורה לא מתאימה למוצרים והשירותים המוצעים על ידי חברות אלה.

תרומתן של חברות הפינטק לכלכלה ולמערכת הפיננסית בישראל הינה משמעותית, שכן השימוש בטכנולוגיות ובמוצרים פיננסיים חדישים עשוי לשפר את רמת התחרות במשק, ולהביא לשיפור השירות לצרכן.

על רקע זה פורסם לאחרונה תזכיר חוק לעידוד פיתוח טכנולוגיה פיננסית בישראל- התש"ף-2020, שמטרתו להקים פלטפורמה שהינה סביבת ניסוי, המאפשרת למידה, ניסוי וטעיה להתמודדות עם האתגרים הרגולטוריים המאפיינים את חברות הפינטק, הן מצד החברות והן מצד הרגולטורים.

הפלטפורמה המוצעת תפעל בשני מסלולים:

מסלול רישוי  – עבור חברות שפעילותן דורשת היתר מרשות פיקוח פיננסית אחת או יותר. מטרת מסלול הרישוי היא לאפשר לרשות פיקוח פיננסית להחליט על התאמות או הקלות רגולטוריות לחברה שתשתתף בתוכנית.
מסלול ליווי – גם חברות פינטק שפעילותן אינה כפופה להיתר או פיקוח של מי מרשויות הפיקוח הפיננסיות נתקלות בקשיים משמעותיים בפעילותן בישראל. מבין קשיים אלו, הקושי המרכזי של חברות הוא התנהלות מול המערכת הבנקאית.

מטרת מסלול הליווי היא לתת מענה לקשיים בהן נתקלות חברות טכנולוגיה פיננסית, בין היתר, באמצעות החלת משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור באמצעות צו איסור הלבנת הון ייעודי.